Pravila nagradne igre

»Henkel in Gorenje Vas nagrajujeta!«

Henkel Slovenija d.o.o.
SEZNAM DOBITNIKOV NAGRADNE IGRE
„Henkel in Gorenje Vas nagrajujeta!“

 

10.10.2016.

 

Komplet hišnih aparatov Gorenje:

 1. Mateja Časar, Ivanjkovci
 2. Metka Purgaj, Jakobski Dol
 3. Karmen Dušič, Nazarje

Kuhinjski ožemalnik Gorenje:

 1. Franc Koprivec, Izola
 2. Eva Zidanek, Logatec
 3. Andreja Kolman, Sevnica
 4. Loza Mahnič, Mirna Peč
 5. Ldija Eberl, Maribor
 6. Andreja Černigoj, Ljubljana
 7. Monika Puster Kitak, Miklavž na Dravskem Polju
 8. Tatjana Vodlan, Trbovlje
 9. Janja Albinini, Kropa
 10. Aleksandra Frank, Ilirska Bistrica

1. člen

ORGANIZATOR

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Henkel in Gorenje Vas nagrajujeta!« katere organizator je družba Henkel Slovenija d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5382475000 (v nadaljevanju Organizator).

2. člen

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira in izvaja v vseh poslovalnicah Hofer na celotnem področju Republike Slovenije, v času od 1.9.2016. do 30.9.2016.

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov Silan, Persil, Perwoll, Bref, Somat in Pril.

3. člen

POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu www.persil.si.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

Da posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini Hofer v Sloveniji kupi katerekoli artikel Silan, Persil, Perwoll, Bref, Somat ali Pril, ter pošlje prijavo preko SMS sporočila na številko 3600 s naslednjo vsebino: HOFER, številka računa, ime in priimek ter naslov in kraj prebivališča. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev (Telekom Slovenija, Si.mobil in Telemach).

Vsak posamezni račun se lahko za namen nagradne igre uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave preko SMS sporočila bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga predložiti pri prevzemu nagrad. Iz računa mora biti razvidno, da je bil v Hofer poslovalnici kupljen katerikoli artikel Silan, Persil, Perwoll, Bref, Somat ali Pril.

4. člen

SODELUJOČI

Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko, in ki je k nagradni igri pristopil v skladu s 3. členom teh pravil. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri »Henkel in Gorenje Vas nagrajujeta!«.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

5. člen

V žrebanju sodelujejo vse pravilne prijave, prejete v celotnem času trajanja nagradne igre, katere časovno obdobje je definirano v 2. členu teh pravil. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

6. člen

NAGRADE

Nagradni sklad vsebuje:

 • 3 x komplet hišnih aparatov Gorenje v vrednosti 1.800,00 EUR (z DDV-jem)*
 • 10 x kuhinjski ožemalnik Gorenje v vrednosti 20,90 EUR (z DDV-jem)

*glavno nagrado sestavljajo naslednji izdelki Gorenje:

 • pralni stroj W7643L
 • sušilini stroj D7665N
 • ledomat IMC1200B
 • mešalnik – blender B800E
 • palični mešalnik HB804QR
 • sesalec VCEC03ZRCY

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 5.609,00 EUR (z DDV-jem).

Nobena nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

7. člen

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

8. člen

ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje zmagovalcev nagrade se bo izvedlo 10.10.2016.

Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado. Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. V primeru, da se v nagrado vključi manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča.

9. člen

DOBITNIKI NAGRAD

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.persil.si najkasneje v 8 delovnih dneh po končanju nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po končanju nagradne igre.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

10. člen

PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado prevzamejo v roku 30 dni od prejetega obvestila. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

11. člen

PRENEHANJE OBVEZ

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

12. člen

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13. člen

VARSTVO PODATKOV

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

14. člen

KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.persil.si.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za prijave ki vsebujejo napačne ali nečitljive kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Henkel Slovenija d.o.o.